UVB staat voor:  Uit Vriendschap Bestaan

UVB werd opgericht in 1957
 

1.  DOELSTELLING

In de statuten is de doelstelling van de vereniging als volgt omschreven: 
“Het doel van de vereniging is het bevorderen van de vrijetijdsbesteding voor haar leden en de gemeenschap door sport en spel. Zij tracht dit te bereiken door het organiseren van activiteiten in de breedste zin des woords”. 
UVB geeft hieraan inhoud door het organiseren van o.a. zomeravondvoetbal, ontspanningsavonden en biljartcompetities. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
Jaarlijks wordt minimaal eenmaal een algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in november.
 

2.  STATUTEN

De statuten van onze vereniging, voor het laatst gewijzigd op 4 december 1996, liggen ter inzage bij de secretaris.
Indien gewenst is een kopie bij hem verkrijgbaar.
 

3.  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement, welk ieder jaar tijdens de jaarvergadering opnieuw wordt vastgesteld ligt eveneens ter inzage bij de secretaris. Op verzoek is een kopie bij hem verkrijgbaar.
 

4.  LEDENBESTAND 

UVB heeft per 1 oktober 2020  72 leden. Het ledenbestand telt 16 dames en 56 heren.
 

5.  AANMELDEN ALS LID

Aanmelding als lid kan op ieder willekeurig moment en dient door invulling van het aanmeldingsformulier te geschieden bij Ben Arts. 
Echtgenotes/partners van leden, welke geen lid zijn, zijn van harte welkom bij alle activiteiten die de vereniging organiseert. Zij hebben echter geen toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben geen stemrecht.
 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Ben Arts, Dr. van de Meerendonkstraat 2 b, 5961 HZ Horst.
Wijzigingen s.v.p. via email naar ledenadministratie@uvbhorst.nl of schriftelijk.
Om deze administratie up to date te houden is het van belang dat alle adreswijzigingen direct en correct worden doorgegeven.
 

6.  CONTRIBUTIE

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 70,00 per verenigingsjaar. Per lid of samenlevingsverband, inclusief gezinsleden tot 16 jaar, wordt eenmaal per jaar, in het begin van het verenigingsjaar, de bijdrage in rekening gebracht en via automatische incasso geïnd. 
Personen, die vóór 1 april lid worden, betalen de volledige contributie, daarna 50% daarvan.
 

7.  ACTIVITEITEN

Alle activiteiten binnen onze vereniging worden tijdig aangekondigd middels mail, website en eventueel middels een circulaire aan de leden. 
In voorkomende gevallen wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd. 
Voor  informatie over UVB kan men ook terecht op www.uvbhorst.nl
 

8. BESTUUR

Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.
De samenstelling van het zittende bestuur is als volgt:
 
Fons Coenders                      Van Bronckhorststraat 52                 398 56 64              Voorzitter
Jos Vissers                            Blauwververstraat 36                        398 45 74              Secretaris
Ben Arts                                 Dr. v.d. Meerendonkstraat 2 b          06 5144 5280       Penningmeester
Henk Versleijen                     De Drink 7                                        398 53 09              Vice-voorzitter
Gerda Vullings-Keijsers        Vrouwboomweg 1                             398 53 23
 
Het bestuur vergadert in principe 1 keer per maand. Heb je een voorstel, wens of verbeterpunt van welke aard dan ook, dan verneemt het bestuur dat graag.
Maak je wens kenbaar bij de voorzitter of bij een van de overige bestuursleden. In de eerstvolgende vergadering komt jouw boodschap aan de orde. Je wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over het standpunt van het bestuur.
 

9. COMMISSIES

Het werk binnen UVB vindt plaats door en met de leden. Daartoe zijn er meerdere commissies binnen UVB werkzaam. De samenstelling van de diverse commissies wordt onderstaand weergegeven met daarbij de toebedeelde taken.
 
BEHEER EN ONDERHOUD CLUBGEBOUW “DE BERGHUT”
Henk Versleijen                      De Drink 7                                   398 53 09        coördinator
 Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden schakelt Henk hierbij leden in.
 
ONDERHOUD TERREIN  EN BEREGENING
Henk Versleijen                      De Drink 7                                  398 53 09         contact bestuur
Toon Koppens                       Broekweg 20                              398 43 20
Jan  Siebers                           Putterstraat 28                           398 61 79
 De keuring van het terrein geschiedt onder verantwoording van Paul Riswick.
 
EXPLOITATIE “DE BERGHUT”
Henk Versleijen                      De Drink 7                                398 53 09           beheer
Ben Arts                                 Dr. v.d. Meerendonkstr. 2 b      06 5144 5280     financiën
 
KASCONTROLECOMMISSIE
Paul Riswick                          Kranestraat 90                          06 5584 4652
Nelly Versleijen                      De Drink 7                                398 53 09 
 
ONTSPANNINGSCOMMISSIE
Gerda Vullings                       Vrouwboomweg 1                    398 53 23        contact bestuur
Mat Vullings                           Vrouwboomweg 1                    398 53 23
Peter Verdellen                      Hamweg 14                             398 48 87
Jan Cuppen                           Hoofdstraat 2                           398 12 35
 
VOETBALCOMMISSIE
Huub Franssen                      Van Douverenstraat 54           398 57 06        contact bestuur
Roel Beeren                           Rietbos 33                              398 72 08       
Huub Craenmehr                   Schoolstraat 33                       06 – 538 91 228
 
BILJARTCOMMISSIE
Mat Vullings                           Vrouwboomweg 1                   398 53 23
Gerda Vullings                       Vrouwboomweg 1                   398 53 23        contact bestuur
  

10. VERHUUR TERREIN “DE WITTE HEL” EN/ OF CLUBGEBOUW “DE BERGHUT”

Verhuur:
Het voetbalveld met “bijveldjes” wordt verhuurd voor sport- en spelactiviteiten. De prijs voor het hoofdveld is bepaald op € 30,00 per voetbalwedstrijd. 
Voor gebruik van de accommodatie (terrein en/of clubgebouw) geldt een huurtarief van € 50,00 per dagdeel, waaronder te verstaan een ochtend, middag of avond. Per geval wordt door het bestuur besloten of met verhuur kan worden ingestemd; feesten van persoonlijke aard zijn uitgesloten. De accommodatie is uitermate geschikt voor 'n familiedag, vriendendag, schooldag, etc..
Reserveringen:
Voor verhuur van het terrein en/of gebouw dient men zich te wenden Henk Versleijen, exploitatie coördinator van De Witte Hel. Henk is bereikbaar op 398 53 09  of op  06 – 181 73 756.  
Verhuur van materiaal:
Materialen, eigendom van UVB, kunnen worden gehuurd door leden of niet-leden, mits UVB deze niet voor eigen activiteiten nodig heeft. Koelkasten worden i.v.m. risico van beschadiging niet verhuurd.
Reserveren kan bij Henk Versleijen, telefoonnr. 398 53 09  of  06 – 181 73 756.
Huurprijzen op aanvraag; minimumprijs per gelegenheid is  € 5,00.
  

11.  ZAALVOETBAL

Wekelijks wordt op donderdag van 21.30 uur tot 22.30 (sept t/m mei) zaalvoetbal gespeeld in Sporthal de Berkel. Dit is toegankelijk voor leden en voor niet-leden.
 

12. EIGEN BIJDRAGEN VOOR UVB-ACTIVITEITEN

Voor sommige activiteiten wordt vanwege de extra kosten een eigen bijdrage in rekening
gebracht. Het is logisch, dat niet-leden voor deelname aan UVB-activiteiten een (hogere) bijdrage betalen.
Voor een overzicht van de bijdrage voor leden en niet-leden zie onderstaand overzicht.
 
                                                                        Leden        niet-leden         In te zamelen door:
Zaalvoetbal (per jaar)                                     70,00               140,00           automatische incasso
Kruisjascompetitie                                                —                  12,50          Gerda Vullings
Biljarten                                                                 —                 12,50          Mat Vullings
Gebruik terrein zondagochtend                            —                  12,50          Roel Beeren 
  

 13.  BILJARTEN

Door de liefhebbers kan worden gebiljart in de kantine.
De sleutel is beschikbaar via het sleutelkastje aan de voordeur.
 
Ook organiseert UVB voor eigen leden een biljartcompetitie. Informatie hierover is verkrijgbaar bij Mat Vullings.
  

14.  ACTIVITEITEN 2020/2021

Ieder jaar opnieuw worden door de ontspanningscommissie meerdere activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Dit programma houdt zoal in:
Heb je een leuk idee? Suggesties zijn altijd van harte welkom!
Informeer de ontspanningscommissie en bel Gerda Vullings of een van de andere commissieleden.
  

15.  KANTINE

Het adres van onze kantine “De Berghut” aan de Witte Hel is Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Tijdens activiteiten aan de Witte Hel is de kantine telefonisch bereikbaar onder nummer 398 84 01.
Het reguliere poetswerk is uitbesteed; voor incidentele poetswerkzaamheden ("Grote Poets") kan een beroep worden gedaan op de leden.
 

16.  OPSLAGRUIMTE MATERIALEN SPORTCLUB UVB

Alle materialen van de vereniging zijn opgeslagen in het clubgebouw. Indien er materialen benodigd zijn, dient contact te worden opgenomen met Henk Versleijen, de coördinator Exploitatie Clubgebouw “De Berghut”. Hij is bereikbaar op 398 53 09  of op  06 – 181 73 756.